21 februari 2024

Algemeen

Lees je de onderstaande tekst liever als pdf, klik dan hier

 

Datum: 18-09-2018
Versie: 1.1

Algemeen

Volleybalvereniging Peize hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Volleybalvereniging Peize houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Volleybalvereniging Peize  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

 We kennen 5 categorieën van leden en 4 verschillende doelstellingen om daarvan persoonsgegevens te verwerken.  Deze zijn opgesomd in tabel 1. De kruisjes geven aan welke doelstellingen van toepassing zijn voor welke leden. In tabel 2 staat vervolgens een overzicht van welke persoonsgegevens van welke leden kunnen worden gevraagd en verwerkt door de vereniging.

 

Tabel 1: Doelstellingen voor de verwerking van persoonsgegevens van de diverse leden categorieën.

Leden

Doelstelling

Vereniging en trainers

 

NEVOBO

Vrijwilligers

Ereleden

Sponsors

Administratief

x

x

x

x

x

Inning van contributie of bezoldiging

x

x

     

Informatieverstrekking en
uitnodigingen

x

x

x

x

x

Opdrachtuitvoering en uitgave

x

x

x

x

x

Grondslag

Opdracht tot

Lidmaatschap

Opdracht tot Nevobo lid

Opdracht tot Lidmaatschap

Mondelinge instemming

Mondelinge toestemming

 

Tabel 2: Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt per leden categorie
)* met name van toepassing voor jeugdtrainers

Leden

Gegeven

Vereniging

NEVOBO

Trainers

Vrijwillgers

Ereleden

Sponsors

Voornaam

x

x

x

x

x

x

Achternaam

x

x

x

x

x

x

Adres

x

x

x

x

x

x

Woonplaats

x

x

x

x

x

x

Geboortedatum

x

x

x

x

x

 

Telefoonnr

x

x

x

x

x

x

E-mail adres

x

x

x

x

x

x

Geslacht

x

x

x

x

x

x

Bankgegevens

x

x

x

     

Pasfoto

 

x

       

NEVOBO nr

 

x

       

Trainerslicentie

   

x

     

VOG-verklaring

   

x)*

     

website

         

x

 

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Peize opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en bij sponsors gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de competitie (Nevobo en Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF))
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (sportlink)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalvereniging Peize bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uitsluiting hierop vormen naam en adres ten behoeve van eventuele in de toekomst te organiseren reünies.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen en deze worden regelmatig gecontroleerd;

 • Alle personen die namens Volleybalvereniging Peize van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Actualiteit

Deze privacyverklaring kan zo nu en dan worden aangepast om hem bij de tijd te houden. Dat kan naar aanleiding van een ledenvergadering , bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging of een veranderende wet en regelgeving. De meest actuele versie staat te alle tijde op onze website.  Bij inhoudelijk essentiële wijzigingen zullen alle leden daarop worden gewezen middels een mail.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Volleybalvereniging Peize

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.